Verantwoording

De aangeboden informatie op deze site bevat algemene (product)informatie en is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies. Goodlite is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het met - of zonder doktersadvies gebruiken, wijzigen, weigeren of aanpassen van behandelmethodes en/of levensstijl al dan niet met de ondersteuning van de Litebook Elite of enig andere lichttherapielamp. Bespreek daarom eerst uw gezondheidsklachten met een BIG-geregistreerde arts voordat u het gezondheidsproduct gebruikt.

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, gaan de ontwikkelingen op gezondheidsgebied snel en kunnen onjuistheden en/of onvolledigheden niet altijd vermeden en/of uitgesloten worden. Goodlite stelt aanvullende informatie, adviezen en ideeën op prijs.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goodlite.